دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن ویژه روشندلان جهان اسلام

بــه منظــور اتحــاد بیــش از پیــش امــت اســامی، ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی تـلـاوت و حفــظ قــرآن کریــم و همچنیــن انتقــال تجربیــات قاریــان و حافظــان جهــان اسـلـام، ٔ ســی و چهارمیــن دوره مســابقات بین المللــی قرآن کریــم جمهــوری اســلامی ایــران، ٔ پنجمیــن دوره ٔمســابقات بین المللــی قرآن کریــم ویــژه دانــش آمــوزان، دومیــن دوره مســابقات بین المللــی قــرآن کریــم ویــژه روشــندلان و اولیــن دوره مسابقات بین المللی قرآن کریــم ویــژه طــلاب علــوم دینــی؛ در تاریــخ 30 فروردیــن تــا 6 اردیبهشــت 1396 )مطابــق بــا 22 تــا 29 رجــب 1438 ه.ق/ 19 تــا 26 آوریــل 2017 )برگــزار خواهــد شــد. ایـن مسـابقات توسـط سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه، مرکـز مدیریـت حوزه هـای علمیـه، وزارت آمـوزش و پـرورش و سـازمان بهزیسـتی جمهـوری اسـامی ایـران برگـزار میشـود.